Avel-hälsokommittén
Kommitténs uppgift är att väcka intresse för att främja avel 
av rastypiska, mentalt och fysiskt sunda vattenhundar. 
Kommittén har som ledstjärnor SKK:s grundregler, SKK:s avelspolicy samt RAS, klubbens egen rasspecifika avelsstrategi. 

Ett nyckelord i avelsarbetet är information. Den ska vara riklig och objektiv, dels för att uppfödare ska kunna planera och utvärdera sitt avelsarbete, dels för att blivande valpköpare skall kunna få de uppgifter de behöver inför ett väl planerat valpköp.  

Avel & hälsokommittén har i uppgift att samla in och vidarebefordra fakta som rör våra hundar i alla avseenden såsom exteriör, hälsa, mentalitet m.m.  

Avel & hälsokommittén skall också vara uppdaterad på nya forskningsrön angående hundar i allmänhet och rasen i synnerhet.  

Kontakta gärna någon av oss om du har frågor gällande avel eller mentalitet.  

Gemensam mail: halsa-avelkommitte@portugisisk-vattenhund.nu