HD - sjukdom inom SKK's hälsoprogram

Höftledsdysplasi, HD
Beskrivning  
HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser. Höftledsdysplasi innebär att ledskålen är för grund, varför höftledskulan får ett otillräckligt stöd och leden blir ostadig. Instabiliteten leder till broskförslitning och benpålagringar. Lårbenshuvudet blir mer eller mindre deformerat, beroende dels på graden av dysplasi, dels på hundens kroppsvikt. 

Det är omöjligt att enbart av en röntgenbild kunna utläsa om en hund lider av sitt höftledsfel. Den avlästa graden HD står inte i proportion till den enskilda hundens problem. Rubbningen i ledens utveckling äger rum under hundens uppväxttid och först när skelettet vuxit färdig kan man med god säkerhet bedöma höftledernas utseende med hjälp av röntgen. Efter 12 månaders ålder kan man få sin hunds höfter officiellt bedömda. För oss i Sverige gäller sedering och FCI bedömning.

Gradering
Röntgenundersökning kan aldrig bli en
exakt metod för fastställande av en
hunds höftledsstatus.Röntgenbild hofter hos hund Några helt tillförlitliga mätmetoder för de olika graderna av dysplasi finns inte. För djurägarnas skull och för att undvika att hundar felaktigt klassas som dysplastiska är därför målsättningen att i tveksamma fall hellre fria än fälla.

Den enda officiella avläsningsmetoden i Sverige sker enligt följande FCI anpassade skala.
A = Normala höftleder grad A
B = Normala höftleder grad B
C = Lindrig dysplasi
D = Måttlig dysplasi
E = Höggradig dysplasi

Jämförelse mellan olika röntgenmetoder
Den svenska kennelklubben är ansluten till FCI. Vilket innebär att Svenska uppfödare inte bara arbetar efter den svenska kennelklubbens grundregler utan även de riktlinjer FCI fastställt. För svenska hundar finns en enda officiell mätmetod av hundens höftledsstatus, FCI skalan som sträcker sig från grad A till E.

På andra platser i världen finns andra metoder att tillgå. Exempelvis i USA finns OFA och Pennhip metoden som på olika sätt graderar en hunds höfter, även England (Australien mfl.) har egena metoder. Det finns jämförelser gjorda mellan dessa metoder som påstår att resultaten är enkelt jämförbara. Det är dock så att när man ser på fakta, de resultat som hundar med status från olika metoder får, så stämmer inte dessa jämförelser. Bland annat får hundar som enligt FCI har grad C (mild dysplasi) ofta statusen Good eller Fair (ej dysplastiska) enligt OFA. Trots detta är det alltid hundens FCI status som är den officiella och den som är giltig i Sverige oavsett hur många andra resultat från andra delar av världen man väljer att samla på sig.

Det senaste FCI resultatet som finns att tillgå är alltid det officiella. Dessa uppgifter finner Du på SKK:s avelsdata eller hunddata
FCI resultat fastställs av en FCI:s godkänd avläsare

Övriga förändringar
Höftledsdysplasi ger förr eller senare upphov till förslitning av brosket i höftleden. Broskförslitningen kan inte ses på röntgenbilden men mycket snart tillkommer benpålagringar som kan urskiljas relativt enkelt.
Det bör observeras att gamla hundar i enstaka fall kan få pålagringar och även smärtor från höftlederna trots att höftlederna varit utan anmärkning eller till och med utmärkta när hundarna var unga.

Symtom hos hundar med höftledsdysplasi
Sättet att hantera den enskilda hunden framför allt vad avser motion och utfodring samt hundens psyke och vilja att röra sig är många gånger av avgörande betydelse. Som generell regel bör hundar som inte visar några tydliga symtom av sina höftledsfel motioneras regelbundet men med måtta. Hård motion bör undvikas. Hundar med höftledsdysplasi skall hållas slanka. Vid svårare besvär kan man även göra operativa ingrepp, som kan göra det möjligt för dem att leva ett relativt normalt liv.

Ärftlighet
Höftledsfel är en kvantitativ egenskap. Det betyder att många gener är med och påverkar, även miljön har en avgörande betydelse för röntgenresultatet.

Rassituationen i Sverige
Portugisisk Vattenhund är ansluten till SKKs hälsoprogram för HD och enligt det ska båda föräldradjuren vara höftledsröntgade för att avkomma ska få registreras i SKK. Undersökningen ska vara utförd före parning och officiellt resultat ska föreligga.

Åren 2002-2011 föddes och importerades 2181 hundar. Andelen röntgade hundar av dessa är i genomsnitt knappt 50 %. Andelen HD för perioden är 21%.
För hundar under föregående tioårsperiod 1994-2003 är andelen HD ca 26 % (enligt tidigare RAS-dokument) så en positiv utveckling vad gäller HD kan ses.

För rasens framtida hälsa är det betydelsefullt att du röntgar din hund även om den inte ska gå i avel. Någon av din hunds släktingar kommer kanske att användas i avel och då är även din hunds röntgenresultat viktigt. Ju fler röntgenresultat som finns desto mindre mörkertal. Kännedomen om våra hundars HD-status leder till att minska höftledsproblem hos våra hundar!

Mer information
SKK Information om HD >
SKK Röntgen av leder hos hund > 
SKK:s hälsoprogram > 
Föräldradjuren skall vara höftledsröntgade och ID-märkta annars gäller registreringsförbud för avkommorna.